Nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà ở cao tầng La Casta
16/12/2016

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà ở cao tầng La Casta

Dự án có tên chính thức là:  Khu nhà ở HIBRAND

Dự án nay đang được đổi tên thành Khu nhà ở La Casta, Dothivanphu.net sẽ sớm có thông tin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tên mới cung cấp cho quý khách.

Trước đây có tên " DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỤNG KHU NHÀ Ở CAO TẦNG VĂN PHÚ HI BRAND " do UBNDTP Hà Nội chứng nhận lần đầu vào ngày 31/12/2009 

Toàn bộ nội dung của giấy chứng nhận đăng ký dưới đây:

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                                                                        Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Mã số dự án: 1032744201

Chứng nhận lần đầu: Ngày 31 thảng 12 năm 2009

Chímg nhận điều chinh lần thứ nhất: Ngày 02 thảng 11 năm 2016

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một so điều của Luật Đầu tư;

Càn cứ Thông tư sổ 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thủ tục đầu tư và bảo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND thành phổ Hà Nội vể quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 011043000683 do UBND thành phố Hà Nội chứng nhận lần đầu ngày 31/12/2009 (cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư số 031043000231 ngày 19/5/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) do thay đổi địa giới hành chính);

Căn cứ Thông bảo số 334/TB-UBND ngày 13/09/2016 về việc kết luận cùa tập thể lãnh đạo UBND Thành phổ tại cuộc họp về việc xem xét điều chỉnh Dự án đầu tư đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng Văn Phú Hi Brand, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Kết luận của Thường trực Thành ủy về chủ trương điều chỉnh quy mô dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng Văn Phú Hi Brand, thành phố Hà Nội tại Thông báo số 431-TB/TƯ ngày 26/10/2016;

Căn cứ văn bản hướng dẫn số 5040/BKHĐT-ĐTNN ngày 29/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Báo cáo số 949/BC-KH&ĐT ngày 10/08/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng Văn Phú Hi Brand, thành phố Hà Nội;

Xét bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Hồ sơ do Nhà đầu tư nộp ngày 15/7/2016,

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chứng nhận:

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỤNG KHU NHÀ Ở CAO TẦNG VĂN PHÚ HI BRAND; Giấy chứng nhận đầu tư số 011043000683 do UBND thành phố Hà Nội chứng nhận lần đầu ngày 31/12/2009 đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư với các nội dung sau:

 • Điều chỉnh Tên dự án đầu tư;
 • Điều chỉnh quy mô dự án theo Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của ƯBND thành phố Hà Nội;
 • Điều chỉnh giảm vốn đầu tư dự án từ 6.744.000.000.000 VNĐ thành 2.566.940.000.000 VNĐ; giảm vốn góp thực hiện dự án từ 1.012.000.000.000 VNĐ thành 513.863.719.935 VNĐ, tương đương 23.357.400 USD;
 • Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án;
 • Cập nhật thông tin Người đại diện của Nhà đầu tư.

Nhà đầu tư:

CÔNG TY TNHH INPYUNG; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 7641-062-6407-168 do Cơ quan thuế quận Seocho, Hàn Quốc cấp ngày 13/9/1994; địa chỉ trụ sở chính: 12F Tae Suk B/D, 275-5, Yangjae-dong, Seocho- gu, Seoul, Hàn Quốc; điện thoại: 82-2-523-0081; Fax:82-2-523-9191;

Người đại diện theo pháp luật: ông PARK CHUNSEON; ngày sinh: 06/02/1961; quốc tịch : Hàn Quốc; hộ chiếu số: M23375693 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cấp ngày 04/3/2010; nơi thường trú và chỗ ở hiện tại: Phòng 1412, Tòa nhà Hibrand Livingkwan, số 16 Maeheon, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, Hàn Quốc; chức vụ: Chủ tịch.

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án:

CÔNG TY TNHH HI BRAND VIỆT NAM
Mã số doanh nghiệp: 0500586914 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 01, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/5/2008, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 06/4/2016 (cấp đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ Giấy chứng nhận đầu tư số 011043000683 do UBND Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/12/2009). Điện thoại: 04 37876257.

Thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

Điều 1: Nội dung dự án đầu tư

 1. Tên Dự án đầu tư: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở HI BRAND
 2. Mục tiêu và quy mô của dự án:

Đầu tư xây dựng, kinh doanh toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ (H-CT1, H- CT2) và nhà ở thấp tầng (H-TT1, H-TT2, HTT3, H-TT4, H-TT5) theo Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 10/09/2014 của UBND thành phố về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Văn Phú tại các ô đất quy hoạch ký hiệu CT1; CT2; CT3; CT4; CT5; CT6; CT8, tỷ lệ 1/500 và văn bản số 634/HĐXD-DAXD ngày 02/7/2015 của Bộ Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Khu nhà ở Văn Phú Hi Brand.

 1. Địa điểm thực hiện dự án: Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
 2. Diện tích mặt đất sử dụng 65.606 m2
 3. Tổng vốn đầu tư của dự án: 2.566.940.000.000 VNĐ (Hai nghìn năm trăm sáu mươi sáu tỷ, chín trăm bốn mươi triệu đồng Việt Nam).

Trong đó vốn góp để thực hiện Dự án là: 513.863.719.935 VNĐ (Năm trăm mười ba tỷ, tám trăm sáu mươi ba triệu, bẩy trăm mười chín nghìn, chín trăm ba mươi nhăm đồng Việt Nam) chiếm 20% tổng vốn đầu tư do Nhà đầu tư góp bằng tiền mặt theo tiến độ sau:

Năm 2008-2014:                             453,849,933,700 VND

Năm 2015:                                         34,274,086,235 VND

Đến tháng 01/2016:                           25,739,700,000 VND

Vốn huy động: 2.053.076.280.065 VNĐ (Hai nghìn không trăm năm mươi ba tỷ, không trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm tám mươi nghìn, không trăm sáu mươi lăm đồng Việt Nam), chiếm 80% tổng vốn đầu tư được huy động từ Nhà đầu tư, khách hàng mua nhà, được vay của các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài, theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp tiến độ thực hiện dự án.

 • Thời hạn hoạt động cùa dự án: 50 (năm mươi) năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu (ngày 19/5/2008).
 • Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành các hạng mục công trình vào ngày 31/12/2019.

Việc điều chỉnh lại tiến độ thực hiện dự án không làm thay đổi nghĩa vụ của Nhà đầu tư với khách hàng cũng như các nghĩa vụ tài chính khác của Nhà đầu tư.

Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trự đầu tư:

Theo quy định hiện hành cùa pháp luật Việt Nam.

Điều 3. Các điều kiện đối với nhà đầu tư và tổ chức kinh tế thực hiện dự án:

 • Chủ động liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục về sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính về đất phát sinh (nếu có) và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật và các Sở, ngành của Thành phố để được hướng dẫn và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư xây dựng nhà ờ theo quy định.
 • Tập trung triển khai Dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành và tuân thủ đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng; việc triển khai Dự án phải đảm bảo khớp nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
 • Chịu trách nhiệm đảm bảo vốn chủ sở hữu, vốn huy động theo quy định của pháp luật để thực hiện Dự án theo tiến độ; nghiêm cấm việc huy động vốn để triển khai Dự án không đúng quy định của pháp luật dưới mọi hình thức. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Báo cáo tài chính, số liệu nguồn vốn chủ sở hữu cung cấp. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
 • Không được chuyển đơn vị khác thực hiện toàn bộ hoặc một phần Dự án khi chưa được UBND Thành phố chấp thuận.
 • Việc bán/cho thuê mặt bằng trong tổ hợp toà nhà với mục đích kinh doanh thương mại dịch vụ, làm văn phòng và căn hộ theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Lập phương án quản lý, sử dụng và khai thác vận hành công trình tuân thủ quy định của Nhà nước và Thành phố về quản lý nhà chung cư, trong đó cần xác định rõ diện tích sở hữu chung, sở hữu riêng theo quy định tại Luật Nhà ở năm 2014 để làm cơ sở tính phần kinh phí bảo trì, tránh xảy ra tranh chấp khiếu kiện. Xây dựng quy trình bảo trì công trình và thực hiện việc bảo hành theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở.

Các quy định khác:

 • Trong quá trình hoạt động, Nhà đầu tư và Doanh nghiệp phải tuân thủ: Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật kinh doanh bất động sản; Luật Nhà ở; Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phù về quản lý đầu tư phát triển đô thị và các quy định khác có liên quan; các quy định về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và các vấn đề khác liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án tại địa điểm đã đăng ký; phải chịu sự kiểm tra giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tuân thủ các quy định về giám sát và đánh giá đầu tư tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ.
 • Nhà đầu tư và Doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 • Nhà đầu tư và Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp cho nhà nước Việt Nam các loại thuế theo quy định của pháp luật và chỉ được triển khai hoạt động đối với các lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện khi đáp ứng các điều kiện và/hoặc được cấp giấy phép/giấy chứng nhận/chứng chỉ hành nghề hoặc văn bản xác nhận theo quy định pháp luật hiện hành.
 • Nhà đầu tư và Doanh nghiệp phải tuân thù và đáp ứng các điều kiện đầu tư theo quy định pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Nhà đầu tư và Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư và cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin liên quan vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định tại Điều 70 Luật Đầu tư và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Nhà đầu tư và Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và bảo đảm quyền sử dụng hợp pháp, sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật đối với địa điểm thực hiện dự án đã đăng ký. Cơ quan đăng ký đầu tư không giải quyết tranh chấp phát sinh (nếu có) liên quan đến địa điểm thực hiện dự án đăng ký của Nhà đầu tư.
 • Dự án đầu tư sẽ chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư.

Điều 4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này thay thế nội dung dự án đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư số 011043000683 do UBND thành phố Hà Nội chứng nhận lần đầu ngày 31/12/2009.

 

Điều 5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được cấp theo đề nghị của Nhà đầu tư, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 03 (ba) bản gốc: 01 {một) bản cấp cho Nhà đầu tư ; 01 (mọt) bản cấp cho CÔNG TY TNHH HI BRAND VIỆT NAM và 01 (một) bản được lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội./.

 

Bảng giá biệt thự liền kề Văn Phú
Bình luận (0)
Bạn nên đọc kỹ quy định trước khi gửi bình luận.
Báo giá bán liền kề La Casta văn phú