Nội dung quyết định của UBND Thành Phố Hà Nội Về việc cho phép Công ty TNHH HI BRAND Việt Nam tiếp tục sử dụng 65.606 m2 đất tại phường Phú La, quận Hà Đông
16/12/2016

Nội dung quyết định của UBND Thành Phố Hà Nội Về việc cho phép Công ty TNHH HI BRAND Việt Nam tiếp tục sử dụng 65.606 m2 đất tại phường Phú La, quận Hà Đông

Toàn bộ nội dung quyết định về việc cho phép Công ty TNHH HI BRAND Việt Nam tiếp tục sử dụng 65.606 m2 đất tại phường Phú La, quận Hà Đông để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở HiBrand, nay được đổi tên thành khu nhà ở La Casta.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỐ: 6693/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 thảng12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép Công ty TNHH HI BRAND Việt Nam tiếp tục sử dụng 65.606 m2 đất tại phường Phú La, quận Hà Đông để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở HiBrand

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân Thành phố do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 11500/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 24 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH HI BRAND Việt Nam sử dụng 65.606 m2 đất tại Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông (Công ty đang quản lý, sử dụng theo Quyết định số 6151/QĐ-UBNĐ ngày 14/12/2010 của UBND Thành phố) để xây dựng khu nhà ở HI BRAND theo dự án đầu tư được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1032744201, chứng nhận lần đầu ngày 31/12/2009, chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất ngày 02/11/2016, Chủ tịch Công ty TNHH HIBRAND Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 101/2016/HBVN -QĐ ngày 18/11/2016.

Vị trí, ranh giới khu đất giới hạn bởi các mốc (từ MI đến M5, M5a, M5b, M6, M6a, M6b, từ M7 đến MI 1, MI la, MI Ib, M12, M12a, M12b, từ M13 đến M17), (từ M18 đến M26, M26a, M26b, M27, M27a, M27b, từ M28 đến M32, M32a, M32b, M33, M33a, M33b, M34), (từ M43 đến M54), (từ M55 đến M66), (M75, M76, M76, từ M77 đến M80, M80\ M81, M82), (từ MI03 đến M1.08, M108a, M108, MlOBc, M108cì, M108e, M109, MI 10, MllOa, MllOb, MllOc, MI 11, MI 12, MI 13) xác định tại Bản vẽ điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan do Công ty TNHH PAYSART Hà Nội lập, Sở Quy hoạch Kiến trúc xác nhận ngày 24/10/2014 phù hợp với Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 10/9/2014; Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 24 tháng 11 năm 2016.

Trong tổng số 65.606 m2 đất có:

 • 10.074 m2 đất (ô H-TT1) để xây dựng nhà ở thấp tầng; Diện tích xây dựng: 5.351 m2; Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất; Thời hạn sử dụng đất: đến hết ngày 31/12/2059 (thời hạn còn lại ghi tại Quyết định số Ố151/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND Thành phố). Người mua nhà ở gắn liền với quyền sừ dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.
 • 10.088 m2 đất (H-CT1) để xây dựng chung cư két hợp dịch vụ; Diện tích xây dựng: 4.980 m2; Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất; Thời hạn sử dụng đất: đến hết ngày 31/12/2059 (thời hạn còn lại ghi tại Quyết định số 6151/QD-UBND ngày 14/12/2010 của UBND Thành phố). Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng, đất ổn định lâu dài.
 • 13.532 m2 đất (H-TT2) để xây dựng nhà ở thấp tầng; Diện tích xây dựng: 7.020 m2; Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất; Thời hạn sử đụng đất: đến hết ngày 31/12/2059 (thời hạn còn lại ghi tại Quyết định số 6151/QD-UBND ngày 14/12/2010 của UBND Thành phố). Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.
 • 13.714 m2 đất (H-CT2) để xây dựng chung cư kết hợp dịch vụ; Diện tích xây dựng: 8.000 m2; Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất; Thời hạn sử dụng đất: đến hết ngày 31/12/2059 (thời hạn còn lại ghi tại Quyết định số 6151/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND Thành phố). Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.
 • 5.000 m2 đất (H-TT3) để xây dựng nhà ở thấp tầng; Diện tích xây dựng: 2.724 m2; Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất; Thời hạn sử dụng đất: đến hết ngày 31/12/2059 (thời hạn còn lại ghi tại Quyết định số 6151/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND Thành phố). Ngươi mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.
 • 4.498 m2 đất (H-TT4) để xây dựng nhà ở thấp tầng; Diện tích xây dựng: 2.344 m2; Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất; Thời hạn sử dụng đất: đến hết ngày 31/12/2059 (thời hạn còn lại ghi tại Quyết định số 6151/QD-UBND ngày 14/12/2010 của UBND Thành phố). Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.
 • 8.700 m2 đất (H-TT5) để xây dựng nhà ở thấp tầng; Diện tích xây dựng: 4.745 m2; Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất; Thời hạn sử dụng đất: đến hết ngày 31/12/2059 (thời hạn còn lại ghi tại Quyết định số 6151/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND Thành phố). Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Công ty TNHH HI BRAND Việt Nam có trách nhiệm:

 1. Liên hệ với Sở Tài nguyên vả Môi trường để được xác định tiền sử dụng đất bổ sung do điều chỉnh quy hoạch theo quy định.
 2. Liên hệ với Cục thuế Hà Nội đế nộp tiền sử dụng, đất bổ sung (nếu có) theo quy định.

 

 1. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quy định tại khoản 1, 2 Điều này liên hệ vói Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận ban giao đất trên bản đồ và ngoài thực địa và được hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.
 2. Liên hệ với Sở Xây dựng để được góp ý thẩm định thiết kế cơ sở công trình, cấp phép xây dựng và để được hướng dẫn thực hiện trách nhiệm phát triển nhà ở xã hội tại Dự án theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
 3. Định vị và xây dựng công trình theo đúng quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc đã được phê duyệt; đo vẽ hoàn công sau khi xây dựng công trình làm cơ sở cho việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sờ hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.
 4. Sử dụng diện tích đất được giao trong phạm vi mốc giới, đúng mục đích và nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này; thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Công ty TNHH HI BRAND Việt Nam phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghì trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì Công ty TNHH HI BRAND Việt Nam được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà Công ty TNHH HI BRAND Việt Nam vẫn chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này thì UBND Thành phố thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Điều 4. Chảnh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư;

Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội; Chủ tịch UBND: quận Hà Đông, phường Phú La; Giám đốc Công ty TNHH HI BRAND Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bảng giá biệt thự liền kề Văn Phú
Bình luận (0)
Bạn nên đọc kỹ quy định trước khi gửi bình luận.
Báo giá bán liền kề La Casta văn phú